اتحادیه
دانشگاههای برتر
ایران و روسیه
اتحادیه
دانشگاههای برتر
ایران و روسیه
درباره اتحادیه
اتحادیه دانشگاههای برترایران و روسیه (برابر با ۲۸اکتبر سال2015میلادی) در
چهارچوب اولین همایش روسای دانشگاههای ایران و روسیه ایجاد گردید


رئیساتحادیه روسایدانشگاههای روسیه،رئیسدانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو
پروفسور ویکتور سادوونیچی و رئیس اتحادیهروسایدانشگاههای برترایران،رئیسدانشگاه
تهران دکتر محمود نیلی احمدآبادیتفاهمنامه ایجاداتحادیهدانشگاههای برترایران و
روسیهرا منعقد نمودند

اعضای اتحادیه
دانشگاههای روسیه
دانشگاههای ایران
همایش روسای دانشگاهها
همکاریهای دانشگاههای ایران و روسیه