اتحادیه
دانشگاههای برتر
ایران و روسیه
اتحادیه
دانشگاههای برتر
ایران و روسیه
درباره اتحادیه
اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 28 اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل 2015 ﻣﯿﻼدي( در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي روﺳﯿﻪ، رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻟﻮﻣﻮﻧﻮﺳﻮف ﻣﺴﮑﻮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر وﯾﮑﺘﻮر ﺳﺎدووﻧﯿﭽﯽ و رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان، رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﯿﻠﯽ اﺣﻤﺪآﺑﺎدي ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

اعضای اتحادیه
دانشگاههای روسیه
دانشگاههای ایران
همایش روسای دانشگاهها
همکاریهای دانشگاههای ایران و روسیه